Dicionário azeri Português Comércio Exterior Azerbaijão

EENI Dicionário Negócios Internacionais

Glossário Português - azeri - Comércio Internacional

Área - sahə
Acordos - razılaşma
Administração - menecment
Aeroporto - Aeroport
Agregado familiar - ailə
Agricultura - aqrokultura
Alfândega - Qömrükxana
Algoritmo - alqoritm
Alvo - nişan
América Latina - Latın Amerikası
Ambiente - ətraf mühit
Análises - analiz
Análise SWOT - SWOT analiz
Arbitragem - beynəlxalq arbitraj
Assinatura - İmza
Atacado - topdansatış
Banco Africano de Desenvolvimento - Afrika İnkişaf Bankı
Banco Asiático de Desenvolvimento - Asiya İnkişaf Bankı
Banco Islâmico de Desenvolvimento - İslam İnkişaf Bankı
Banco Mundial - Dünya Bankı
Biblioteca - kitabxana
Brochura - broşür
Cadeia de fornecimento - təchizat sistemi
Campanha - kampaniya
Carta de crédito - ixracat akkreditivi
Catálogo - kataloq
Certificação - sertifikasiya
Cheque bancário - bir bankın digərinə təqdim etdiyi barat vekseli
Chief executive officer - yüksək vəzifəli şəxs
cidade - şəhər
Clausulas - şərt
Cliente - müştərisi
Comércio - ticarət
Comércio eletrônico - elektron kommersiya
Comércio Exterior - xarici ticarət
Comércio internacional - xarici ticarət planı
Comerciante - kommersant
companhia - kompaniya
Competição - dünya bazarında rəqabət
Conceito - təsəvvür
Conclusão - nəticə
Concursos licitações - beynəlxalq ticarət
conhecimento - Bilik
Conselho de Diretores - direktorlar şurasi
Consultor - konsultant
Consumidor - istehlakçı
Consumo - sərf etmə
Contabilidade nacional - milli gəlir
Contrato - ixracat sazişləri
Convenção - konvensiya
Corporação - əməkdaşlıq
crédito documentário - sənədli akkreditiv
dador - donor təşkilat
Dívida - borc
Definição - müəyyən etmə
Demografia - Demoqrafiya
Densidade - sıxlıq
Departamento - idarə
Desemprego - işsiz
destinatário - alan şəxs
Direito - qanun
Direito autoral - Müəllif hüquqları
Diretório - ticarət məlumat kitabçası
Distribuição - bölüşdürmə
Documento - Sënëd
Economia - ekonomiya
Eletricidade - Elektrik
Eletrônico - elektron
E-mail - e-poçt
embalagem - qablaşdırma
Empréstimo - borcu
Energia - Enerji
Estatística - Statistika
Estrada - Yol
estrangeiro - xarici
Estratégia - strategiyası
Estrutura - strukturu
Executivo - icraçı
Exemplo - misal
Exportação - ixracat eksport
Feiras - ümumdünya sərgisi
Ferroviário - dəmiryol nəqliyyatı
Ferrovias - dəmir yol
filial - filialı
Finanças - maliyyə
Fotografias - fotos
Frete - fraxt stavkası
Fuso horário - Saat qurşağı
Gás - qaz
Garantia - aval
Geografia - Coğrafiya
Gerente - müdiri
Global - qlobal
grupo - qrup
Hidrovia - su yolu
História - Tarix
Home - indeks
Importar - idxalat
Início - mənzi
Incoterms - beynəlxalq ticarət terminləri
Indústria - Sənaye
Inflação - inflyasiyası
Informação - məlumat
Internacional - beynəlxalq
Internacionalização - xarici ticarət
Internet - İnternet
Introdução - introduksiya
Investimento - investisiya
Investimento Estrangeiro Direto - Xarici investisiyalar FDI
IVA (imposto sobre o valor acrescentado) - əlavə dəyər vergisi ƏDV
Juro - faizlər
Latim - Latın dili
Liberdade - azadlıq
Licença - lisenziya
licitação - tədarük
Liga dos Estados Árabes - Ərəb Birliyi
Linguagem - Dil
lista - siyahı
Livre Comércio - Xarici ticarət əməliyyatları
Livro - Kitab
Local - yerli
Logística - loqistika
Médio Oriente - اورتاشرق
Mês - Ay
Métodos - metodikası
Mapa - Xëritë
Marca - markası
Marca registrada - ticarət nişanı
Marketing - Marketinqi satış
Mensagem - təşəkkürnamə
Mercado - beynəlxalq bazar
Metodologia - metodologiyasi
Milhões - Milyon
Militar - hərbi

Moeda - xarici valyuta
Multinacional - çoxmillətli
Nações Unidas - Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
Navio - Gəmi
Negócio - biznes
Negócios Internacionais - beynəlxalq biznes
Notícias - yeniliklər
Objetivos - obyektiv
Obrigação - bonla
Orçamento - büdcə
ordem de vendas - ixracat sifarişi
Organização - təşkilatın
Organização da Conferência Islâmica - İslam Konfransı Təşkilatı
País emergente - inkişaf edən ölkə
país - ölkə
país estrangeiro - xarici bazarlar
pagamento em dinheiro - kassa əməliyyatı
Pagamentos - ödənişlər
Paridade do poder de compra - alıcılıq qabiliyyəti üzrə parite
Patente - Patent
Per capita - hər adambaşına
Pesquisa - tədqiqat
Pessoa jurídica - hüquqi şəxs
planejamento - planlaşdırma
Pobreza - yoxsulluq
Política externa - xarici siyasət
Política - siyasət
População - populyasiya
portfólio - portfel
Posicionamento - pozisiyanın
Preço - ixracat qiyməti
Privatização - özəlləşdirmə
Procedimentos - üsul
Processo - prosesi
produção - istehsal
Produto - ixracat məhsulu
Produto interno bruto - ümumi daxili məhsul
Promoção - ixracatın inkişafına kömək
Propriedade intelectual - intellektual mülkiyyət
Protocolo - protokolu
Publicidade - beynəlxalq reklam
Qualidade - keyfiyyət təminatı
Rede - şəbəkə
Relações internacionais - xarici iqtisadi əlaqələr
Relações Públicas - ictimai əlaqələ
Religião - Din
Rentabilidade - gəlirlilik
Representante - ticarət nümayəndəsi
risco - riskli
Secretária executiva - katib
segmentação - bazarın seqmentasiyası
Segurança - təhlükəsizlik
Seguro - sığorta
serviços - şirkəti
Site - tərəf
Técnicas - metodu
Taxas - müəllif haqqı
Tendências - trend analizi
total - ümumi
Transação - əməliyyatları
transferência bancária - hesablaşmaları
Transporte por gasoduto - boru kəməri
União aduaneira - gömrük birliyi
União Africana - Afrika Birliyi
União Européia - Avropa İttifaqı
URL - URL
Varejo - pərakəndə satış
Vendas - satış
vendedor - ticarətçi
Voltar - tərs üz

Dicionário, azeri (Azerbaijão), Português