Dicionário Tcheco Português Comércio Exterior República Checa

EENI Dicionário Negócios Internacionais

Glossário Português - Tcheco - Comércio Internacional


Vývoz Dovoz Export

Área - Obsah
Ásia Oriental - Východní Asie
Índices de inflação - Index spotřebitelských cen
Acordo de Livre Comércio norte-americano - Severoamerické dohody o volném obchodu
Acordo Geral de Tarifas e Comércio - Váeobecné dohody o clech a obchodu
Acordos - Dohod
Adicionar site - PÅidat stránky
Administração - Management
Aeroporto - Letiště
Agregado familiar - Domácnost
Agricultura - Zemědělství
Alfândega - Celní
Algoritmo - Algoritmus
Alvo - Cíl
América Latina - Latinská Amerika
Ambiente - Životní prostředí
Análises - Analýza
Análise SWOT - SWOT analýza
Aquecimento global - Globální oteplování
Arbitragem - rozhodčí­
Assinatura - Podpis
Associação das Nações do Sudeste Asiático - Sdružení národů jihovýchodní Asie
Associado - přidružený
Atacado - Velkoobchod
Banco Africano de Desenvolvimento - Africké rozvojové banky
Banco Asiático de Desenvolvimento - Asijská rozvojová banka
Banco Interamericano de Desenvolvimento - Inter-americká rozvojová banka
Banco Islâmico de Desenvolvimento - Islámská rozvojová banka
Banco Mundial - Světová banka WB
Biblioteca - Knihovna
Bilingual - DvojjazyÄné
Brochura - Broþura
Cadeia de fornecimento - Dodavatelského Åetězce
Cadeia de valor - Hodnotového Åetězce
Campanha - Kampaň
Carta de crédito - Akreditiv
Catálogo - Katalog
Certificação - Certifikace
Cheque bancário - bankovní návrhu
Chief executive officer - Výkonný Åeditel
cidade - Město
Clausulas - Doloþky
Cliente - Zákazník
Comércio - obchod
Comércio eletrônico - Elektronický obchod
Comércio Exterior - Zahraniční obchod
Comércio internacional - Mezinárodní obchod
Comerciante - Obchodník
Comissão Econômica e Social para a Ásia e o Pacífico - Hospodářská a sociální komise pro Asii a Tichomoří
companhia - spoleÄnost
Competição - Kompetice
Comunidade Andina - Andské společenství národů
Conceito - Pojem
Conclusão - Závěr
Concursos licitações - Nabídky
condições de pagamento - platební podmínky
Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento - Konference OSN o obchodu a rozvoji
conhecimento - znalost
Conselho de Diretores - Vedení
Consultor - konzultant
Consumidor - spotřebitel
Consumo - Spotřeba
Contabilidade nacional - Národní úÄty
Contrato - Smlouva
Convenção - Úmluva
Cooperação Econômica Ásia-Pacífico - Asijsko-pacifické hospodářské společenství
Corporação - Obchodní společnost
Costa - Pobřeží
crédito documentário - dokumentární akreditiv
dador - dárce
Dívida - Dluh
Definição - Definice
Demografia - Demografie
Densidade - Hustota
Departamento - Oddělení
Desemprego - Nezaměstnanost
destinatário - příjemce
Direito - Právo
Direito autoral - Autorské právo
Diretório - AdresáÅ
Distribuição - distribuce
Documento - Dokument
Economia - Ekonomika
Eletricidade - Elektřina
Eletrônico - Elektronické
E-mail - E-mail
embalagem - balíček
Empréstimo - Úvěr
Energia - Energie
Enviar a um amigo - Poslat příteli
Estatística - Statistika
Estrada - Silnice
estrangeiro - zahraniční
Estratégia - Strategie
Estrutura - Struktura
Executivo - Výkonný
Exemplo - příklad
Exportação - Vývoz
Fazendo Negócios - Podnikani v
Feiras - Veletrhy
ferramentas - Nástroj
Ferroviário - Železnice
Ferrovias - Železnice
filial - větev
Finanças - Finance
Fotografias - Foto
Frete - Nákladní
Fusões e aquisições - Fúze a akvizice
Fuso horário - Časové pásmo
Futuros contrato - Futures smlouvy
Gás - Plyn
Garantia - záruka
Geografia - Geografie
Gerente - Manaþer
Global - Globální
Globalização - Globalizace
Glossário - SlovníÄek pojmů
Governo - Vláda
Graneleiro - Hromadná dopravce
grupo - Skupina
Heliporto - Heliport
Hidrovia - Vodní
Hinduísmo - Hinduismus
História - Historie
Home - Index
Hotel - Hotel
Importar - Dovoz
Início - Domů
Incoterms - Incoterms
Indústria - Průmysl
Inflação - Inflace
Informação - Informace
Intercultural - Mezikulturní
INTERMODALIDADE - Multimodální

Internacional - Mezinárodní
Internacionalização - Internacionalizace
Internet - Internet
Introdução - Úvod
Investimento - Investiční
Investimento Estrangeiro Direto - přímé Zahraniční Investice PZI
IVA (imposto sobre o valor acrescentado) - Daň z přidané hodnoty
Juro - Úroky
Latim - Latina
Liberdade - Svoboda
Licença - Licenční
licitação - Zadávání veÅejných zakázek
Liga dos Estados Árabes - Liga arabských států
Linguagem - Jazyk
Links - Odkazy
lista - Seznam
Livre Comércio - O volném obchodu
Livro - Kniha
Local - Místní
Logística - Logistika
Médio Oriente - Blízký východ
Mês - Měsíc
Métodos - Metody
Mapa - Mapa
Marca - značka
Marca registrada - Ochranná známka
Marketing - Marketing
Marketing mix - Marketingový mix
Mensagem - Zprávy
Mercado - Trh
Mercado Comum da África Oriental e Austral - SpoleÄného trhu pro východní a jiþní Afriku
Mercado Comum do Sul (Mercosul) - Společný jiþní trh (Mercosur)
Metas de desenvolvimento do milênio - Dosaþení rozvojových cílů tisíciletí
Metodologia - Metodologie
Milhões - Miliony
Militar - Vojenství
Moeda - Měna
Motor de busca - Internetový vyhledávač
Multinacional - nadnárodních spoleÄností
Mundo - Svět
Nações Unidas - Organizace spojených národů
Número de identificação pessoal - Osobní identifikaÄní Äíslo
Navio - Loď
Negócio - Podnikání
Negócios Internacionais - Mezinárodní podnikání
Notícias - Zpravodajství
Nova Parceria para o Desenvolvimento de África NEPAD - Nové partnerství pro rozvoj Afriky NEPAD
O cartão de crédito - Kreditní karty
O pagamento por clique - Pay per click
Objetivos - Cíle
Obrigação - Dluhopis
Orçamento - rozpočet
ordem de vendas - prodejní objednávky
Organização - Organizace
Organização Mundial do Comércio - Světová obchodní organizace WTO
Organização da Conferência Islâmica - Organizace islámské konference
Os mercados emergentes - Rozvíjejících se trhů
Otimização para sistemas de busca - optimalizace pro vyhledávače
Página web - Webová stránka
País emergente - Rozvojová země
país - Stát
país estrangeiro - cizí země
país subdesenvolvido - nevyvinutá země
países - zemí
pagamento antecipado - záloha
pagamento em dinheiro - hotovostní platba
Pagamentos - Platby
Paridade do poder de compra - Parita kupní síly
Patente - Patent
Per capita - na jednoho obyvatele
Pesquisa - Výzkum
Pessoa jurídica - Právnická osoba
planejamento - plánování
Pobreza - Chudoba
Política externa - Zahraniční politika
Política - Politika
População - Obyvatelstvo
Portal - Portál
portfólio - portfólio
Posicionamento - polohování
Preço - Cena
Privatização - Privatizace
Procedimentos - Postupy
Processo - Proces
produção - produkce
Produto - výrobku
Produto interno bruto - Hrubý domácí produkt
Promoção - Propagace
Propriedade intelectual - Duševní vlastnictví
Protocolo - Protokol
Publicidade - Reklama
Qualidade - Kvalita
Rede - Síť
Relações internacionais - Mezinárodní vztahy
Relações Públicas - Public relations
Religião - Náboženství
Rentabilidade - Ziskovost
Representante - Reprezentativnost
risco - riziko
Saúde - Zdraví
Secretária executiva - sekretářka
segmentação - segmentace
Segurança - Zabezpečení
Seguro - Pojiátění
serviços - Služba
Site - Site
sobre - o
Técnicas - technik
Taxas - Poplatky
Tendências - Trendy
total - celkem
Transação - Transakce
transferência bancária - bankovním převodem
Transporte - Doprava
Transporte por gasoduto - Ropovod
União aduaneira - Celní unie
União Africana - Africká unie
União Européia - Evropská unie
Vantagem comparativa - Komparativní výhodu
Varejo - Maloobchodu
Vendas - Prodej
vendedor - prodavač
vendedora - obchodní zástupkyně
Viajar - Cestovat
Voltar - Zpět

Dicionário, Tcheco (República Checa), Português