Dicionário georgiano Português Comércio Exterior Geórgia

EENI Dicionário Negócios Internacionais

Glossário Português - georgiano - Comércio Internacional


Master International Business

Área - ფართობი
Ásia Oriental - აღმოსავლეთ აზია
Acordo de Livre Comércio norte-americano - ჩრდილოეთამერიკული თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთშეთანხმება
Acordos - ხელშეკრულება
Administração - მართვა-გამგეობა; ხელმძღვანელობა
Aeroporto - აეროპორტი.
Agregado familiar - საოჯახო საქმეები
Agricultura - სოფლის მეურნეობა
Alfândega - ბაჟი
Algoritmo - ალგორითმი
Alvo - მიზანი; სამიზნე, ნიშანი
América Latina - ლათინური ამერიკა
Ambiente - გარემო ვითარება
Análises - ანალიზი
Arbitragem - არბიტრაჟი
Assinatura - ხელმოწერა
Associado - გაერთიანებული
Atacado - საბითუმო ვაჭრობა
Banco Africano de Desenvolvimento - აფრიკის
Banco Mundial - მსოფლიო ბანკი
Biblioteca - ბიბლიოთეკა
Bilingual - ორე­ნო­ვა­ნი
Brochura - ბროშურა
Cadeia de fornecimento - საერთო საქმე
Cadeia de valor - ღირებულების დარიცხვის ჯაჭვი
Campanha - კამპანია
Carta de crédito - რწმუნება
Catálogo - კატალოგი
Certificação - მოწმობის გაცემა
Cheque bancário - საბანკო გეგმა
Chief executive officer - უფროსი აღმასრულებელი მოხელე
cidade - დიდი ქალაქი
Clausulas - მუხლი (ხელშეკრულებისა)
Cliente - მომხმარებელი
Comércio - სავაჭრო, ვაჭრული, საქმე, პროფესია
Comércio eletrônico - ელექტრონული კომერცია
Comércio Exterior - გარე საქმიანობა,ვაჭრობა
Comércio internacional - საერთაშორისო ვაჭრობა
Comerciante - ბითუმად მოვაჭრე, კომერსანტი, ვაჭარი
companhia - კომპანია
Competição - კონკურენცია
Conceito - საერთო წარმოდგენა
Conclusão - დასკვნა
Concursos licitações - შეთავაზება
condições de pagamento - ფულის გადახდის ვითარება
Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento - გაეროს ვაჭრობისა და განვითარების კონფერენცია
conhecimento - ცოდნა, შეცნობა
Consultor - მრჩეველი
Consumidor - მომხმარებელი
Consumo - მოხმარება
Contabilidade nacional - ნაციონალური ანგარიშსწორება
Contrato - ხელშეკრულება
Convenção - კონვენცია
Corporação - კორპორაცია
crédito documentário - დოკუმენტური მინდობილობა
dador - დონორი
Dívida - ვალი
Definição - განსაზღვრა
Demografia - დემოგრაფია
Densidade - სიხშირე
Departamento - დეპარტამენტი
Desemprego - უმუშევრობა
destinatário - მიმღები
Direito - კანონი; წესი, რიგი; უფლება
Direito autoral - საავტორო უფლება
Diretório - Web-მაჩვენებელი
Distribuição - დისტრიბუცია
Documento - დოკუმენტი, საბუთი
Economia - ეკონომიკა
Eletricidade - ელექტრობა
Eletrônico - ელექტრონული
E-mail - ელექტრონული ფოსტა
embalagem - ამანათი; შეკვრა
Empréstimo - სესხი; სესხება
Energia - ენერგია, ძალა
Estatística - სტატისტიკა
Estrada - გზა; ქუჩა
estrangeiro - უცხო, უცხოური, უცხოეთის
Estratégia - სტრატეგია; ოპერატიული ხელოვნება
Estrutura - სტრუქტურა
Executivo - აღმასრულებელი; ადმინისტრაციული, საორგანიზაციო.
Exemplo - მაგალითი, ნიმუში;
Exportação - ექპორტი, საზღვარგარეთ გაზიდვა
Fazendo Negócios - საქ­მი­ა­ნო­ბა
Feiras - ბაზრობა, (საქველმოქმედო) ბაზარი;
ferramentas - საშუალება, იარაღი
Ferroviário - რკინიგზა
Ferrovias - რკინიგზა
filial - დარ­გი
Finanças - ფინანსები
Fotografias - ფოტოსურათი
Frete - ტვირთი
Fuso horário - სასაათო სარტყელი
Futuros contrato - მომავალის ხელშეკრულება
Gás - აირი
Garantia - გარანტია, თავდებობა
Geografia - გეოგრაფია
Gerente - მმართველი, გამგე
Globalização - გლობალიზაცია
Glossário - ლექსიკონი, სიტყვის კონა
Graneleiro - ძი­რი­თა­დი საბაგაჟე
grupo - ჯგუფი; დაჯგუფება
Heliporto - შვეულმფრენის სადგური.
Hinduísmo - ინდუიზმი
História - ისტორია
Home - ინდექსი
Importar - შემოტანა, შემოზიდვა, იმპორტი
Início - სახლი,საშინაო
Indústria - მრეწველობა, ინდუსტრია
Inflação - ინფლაცია
Informação - ცნობება, შეტყობინება, უწყება, ინფორმაცია
INTERMODALIDADE - მრავალმოდალური.
Internacional - ინტერნაციონალი (ორგანიზაცია).
Internacionalização - ნაციონალიზაცია
Internet - ინტერნეტი
Introdução - წარდგომა, წარდგენა, გაცნობა
Investimento - კაპიტალდაბანდება; ფულის მოთავსება
Juro - ინტერესი; დაინტერესებულობა
Latim - ლათინური ენა
Liberdade - თავისუფლება; დამოუკიდებლობა
Licença - ნებართვა, ლიცენზია; მოწმობა, პატენტი
licitação - უზრუნველყოფა
Liga dos Estados Árabes - არაბთა ლიგა
Linguagem - ენა; მეტყველება
lista - სია, ნუსხა
Livre Comércio - თავისუფალი ვაჭრობა
Livro - წიგ­ნი
Local - ადგილობრივი
Médio Oriente - შუა აღმოსავლეთი
Mês - თვე
Métodos - მეთოდი
Mapa - გეოგრაფიული რუკა
Marca - და­ღი

Marca registrada - ფაბრიკის ნიშანი
Marketing - მარკეტინგი
Mensagem - ცნობება, შეტყობინება, უწყება
Mercado - ბაზარი; ვაჭრობა, გასაღება; ფასი, კურსი
Mercado Comum da África Oriental e Austral - აღმოსავლური და სამხრეთული აფრიკის საერთო ვაჭრობა
Metas de desenvolvimento do milênio - ათასწლეულის განვითარების მიზანები
Metodologia - მეთოდოლგია
Milhões - მილიონი
Militar - სამხედრო
Moeda - ვალუტა
Motor de busca - Web მაძიებელი
Multinacional - ტრანსნაციონალური კომპანია
Mundo - სამყარო; მსოფლიო, ქვეყნიერება
Nações Unidas - გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია
Número de identificação pessoal - პირადი მაიდენტიფიცირებელი ნომერი
Navio - გემი
Negócio - საქ­მე
Negócios Internacionais - საერთაშორისო საქ­მი­ა­ნო­ბა
Notícias - ცნობა, ახალი ამბები
O cartão de crédito - ნდობის ბარათი
O pagamento por clique - ანგარიშის გასწორება ერთი დაწკაპუნებით
Objetivos - მიზანი, მისწრაფება
Orçamento - ბიუჯეტი
ordem de vendas - გაყიდვის თანიმდევრობა
Organização - ორგანიაცია; წყობა, სტრუქტურა
Organização Mundial do Comércio - მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია
Organização da Conferência Islâmica - მუსლიმანური კონფერენციის ორგანიაცია
Otimização para sistemas de busca - მაძიებელი სისტემისთვის მიწოდება
Página web - Web-გვერდი
País emergente - განვითარებადი ქვეყნები
país - ქვეყანა
país estrangeiro - უცხო ქვეყანა
país subdesenvolvido - განუვითარებელი ქვეყანა
países - ქვეყანები
pagamento em dinheiro - ნაღდი ფულის გადახდა
Pagamentos - ფულის გადახდა
Paridade do poder de compra - მსყიდველობითი უნარის პარიტეტი
Patente - პატენტი
Per capita - პერ კაპიტა
Pesquisa - გამოკვლევა, გამორკვევა
Pessoa jurídica - ლეგალური პირი
planejamento - დაგეგმვა
Pobreza - სიღარიბე, სიღატაკე
Política externa - საგარეო პოლიტიკა
Política - დაზღვევის პოლისი
População - მოსახლეობა
Portal - პორტალი, მთავარი შესასვლელი
portfólio - პორტფელი; საქაღალდე, საქმე
Posicionamento - დადგმა, მოთავსება; ადგილის გარკვევა
Preço - ფასი
Privatização - პრივატიზება
Procedimentos - პროდეცურა
Processo - პროცესი
produção - წარმოება
Produto - პროდუქტი, ნაწარმი
Promoção - ჩინის მინიჭება
Protocolo - ოქმი
Publicidade - რეკლამა
Qualidade - თვისება, ხარისხი; ჯიში; სახე
Rede - ქსელი
Relações internacionais - საერთაშორისო ურთიერთობები
Relações Públicas - საზოგადოებასთან ურთიერთობა
Religião - რელიგია
Rentabilidade - ხელსაყრელი, შემოსავლიანი
Representante - წარმომადგენელი; დელეგატი; რწმუნებული
risco - რისკი
Secretária executiva - მდივანი (თანამდებობა)
segmentação - მონაჭერი, მონაკვეთი
Segurança - უშიშროება, უსაფრთხოება
Seguro - დაზღვევა
serviços - მომსახურება, სერვისი
Site - Web-გვერდი
sobre - დაახლოებით
Técnicas - ტექნიკური ილეთები, ხერხები
Taxas - გასამრჯელო, ჰონორარი
Tendências - ტენდენცია
total - მთელი, ჯამი, შენაჯამები
Transação - საქმის წარმოება
Transporte - ტრანსპორტი
Transporte por gasoduto - სატრანსპორტო ნავთობსადენი
União aduaneira - საბაჟო კავშირი
União Africana - აფრიკული გაერთიანება
União Européia - ევროპის კავშირი
Vantagem comparativa - შედარებითი უპირატესობა
Varejo - ცალობით გაყიდვა
Vendas - გაყიდვის მოცულობა, საქონლის ბრუნვა
vendedor - გამყიდველი
vendedora - გამყიდველი (ქალი).
Voltar - უკან სვლა

Dicionário, georgiano (Geórgia), Português