Dicionário Eslovaco Português Comércio Exterior Eslováquia

EENI Dicionário Negócios Internacionais

Glossário Português - Eslovaco - Comércio Internacional


Vývoz Dovoz Zahraničný Obchod

Área - oblasť
Ásia Oriental - Východná Ázia
Índices de inflação - Index spotrebiteľých cien
Acordo de Livre Comércio norte-americano - Severoamerická dohoda o voľnom obchode
Acordo Geral de Tarifas e Comércio - Všeobecná dohoda o clách a obchode
Acordos - dohoda
Adicionar site - Pridaj URL
Administração - Manažment
Aeroporto - Letio
Agregado familiar - domácnosť
Agricultura - poljedelski
Alfândega - Colná
Algoritmo - Algoritmus
Alvo - terÄ
América Latina - Latiná Amerika
Ambiente - okolie
Análises - Analýza
Análise SWOT - SWOT analýza
Aquecimento global - Globálne otepľovanie
Arbitragem - Arbitráþ
Assinatura - podpis
Associação das Nações do Sudeste Asiático - Zdruþenie krajín juhovýchodnej Ázie
Associado - zdruþený
Atacado - veľkoobchod
Banco Africano de Desenvolvimento - Africká rozvojová banka
Banco Asiático de Desenvolvimento - Ázijská rozvojová banka
Banco Interamericano de Desenvolvimento - Medziamerická rozvojová banka
Banco Islâmico de Desenvolvimento - Islamská rozvojová banka
Banco Mundial - Svetová banka
Biblioteca - knihovňa
Bilingual - dvojjazyÄný
Brochura - broþúra
Cadeia de fornecimento - Dodávateľského reťazca
Cadeia de valor - Value chain
Campanha - kampaň
Carta de crédito - Dokumentárny akreditív
Catálogo - katalóg
Certificação - Certifikácia
Cheque bancário - bankový návrhu
Chief executive officer - Chief executive officer
cidade - mesto
Clausulas - klauzula
Cliente - zákazník
Comércio - obchodu
Comércio eletrônico - Elektronické obchodovanie
Comércio Exterior - Zahraničný obchod
Comércio internacional - Medzinárodný obchod
Comerciante - obchodný
Comissão Econômica e Social para a Ásia e o Pacífico - Hospodárska a sociálna komisia pre Áziu a Pacifik
companhia - podnik
Competição - konkurencia
Comunidade Andina - Andé spoločenstvo národov
Conceito - Koncepcia
Conclusão - koniec
Concursos licitações - jemný
condições de pagamento - platobné podmienky
Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento - Konferencia Organizácie Spojených národov pre obchod a rozvoj
conhecimento - vzdelanie
Conselho de Diretores - Vedúci
Consultor - konzultant
Consumidor - Spotrebiteľ
Consumo - spotreba
Contabilidade nacional - Národné úÄty
Contrato - Zmluva
Convenção - konvencia
Cooperação Econômica Ásia-Pacífico - ázijskopacifické ekonomické zdruþenie
Corporação - Korporácia
Costa - Pobrežie
crédito documentário - dokumentární úvěr
dador - darcu
Dívida - zadlþený
Definição - definícia
Demografia - Demografia
Densidade - hustota
Departamento - oddelenie
Desemprego - Nezamestnanosť
destinatário - Príjemca
Direito - zákon
Direito autoral - Autoré právo
Diretório - zoznam
Distribuição - distribúcia
Documento - Dokument
Economia - Ekonomický
Eletricidade - Elektrina
Eletrônico - elektronika
E-mail - E-mail
embalagem - Obal
Empréstimo - pôþiÄka
Energia - Energia
Enviar a um amigo - Send známy
Estatística - Štatistika
Estrada - cesta
estrangeiro - cudzí
Estratégia - Stratégia
Estrutura - Štruktúra
Executivo - exekutíva
Exemplo - príklad
Exportação - Vývoz
Fazendo Negócios - Podnikani v
Feiras - výstava
ferramentas - Nástroj
Ferroviário - Železnica
Ferrovias - Železnica
filial - vetva
Finanças - FinanÄný
Fotografias - Fotografie
Frete - náklad
Fusões e aquisições - Fúzie a akvizície
Fuso horário - Časové pásmo
Gás - Plyn
Garantia - zaruÄiť
Geografia - Geografia
Gerente - vedúci
Global - globálny
Globalização - Globalizácia
Glossário - tlmoÄníkov
Governo - Vláda
Graneleiro - Hromadná dopravcu
grupo - grupa
Hidrovia - Vodné
Hinduísmo - Hinduizmus
História - Dejiny
Home - indexu
Hotel - Hotel
Importar - Dovoz
Início - doma
Incoterms - medzinárodné obchodné podmienky
Indústria - priemysel
Inflação - Inflácia
Informação - Informácia
Intercultural - Medzikultúrny
INTERMODALIDADE - Multimodálne
Internacional - Medzinárodný
Internacionalização - zmezinárodnění

Internet - Internet
Introdução - predstavovanie
Investimento - investície
Investimento Estrangeiro Direto - Priame zahraničné investície
IVA (imposto sobre o valor acrescentado) - Daň z pridanej hodnoty
Juro - Úroky
Latim - Latinčina
Liberdade - sloboda
Licença - Licencie
licitação - aukcií
Liga dos Estados Árabes - Liga arabých štátov
Linguagem - Jazyk
lista - listina
Livre Comércio - Voľný obchod
Livro - Kniha
Local - lokálka
Logística - Logistika
Médio Oriente - Blízky východ
Mês - Mesiac (časová jednotka)
Métodos - metóda
Mapa - Mapa
Marca - znaÄkový
Marca registrada - Ochranná známka
Marketing - Marketingový
Marketing mix - Marketingový mix
Mensagem - posolstvo
Mercado - Trh
Mercado Comum da África Oriental e Austral - SpoloÄný trh pre východnú a juþnú Afrika
Mercado Comum do Sul (Mercosul) - SpoloÄný trh juhu
Metas de desenvolvimento do milênio - Miléniové rozvojové ciele
Metodologia - Metodika
Milhões - milión
Militar - vojenský
Moeda - obeþivo
Motor de busca - Web vyhľadávače
Multinacional - nadnárodných spoloÄností
Mundo - Svet
Nações Unidas - OSN
Número de identificação pessoal - Osobné identifikaÄné Äíslo
Navio - Loď
Negócio - obchod
Negócios Internacionais - medzinárodný obchod
Notícias - zpráva
Nova Parceria para o Desenvolvimento de África NEPAD - Novému partnerstvu pre rozvoj Afriky
O cartão de crédito - Kreditná karta
O pagamento por clique - Pay per click
Objetivos - objektív
Obrigação - Dlhopis
Orçamento - rozpočet
ordem de vendas - úÄelom predaja
Organização - organizácia
Organização Mundial do Comércio - Svetová obchodná organizácia
Organização da Conferência Islâmica - Organizácie islamskej konferencie
Os mercados emergentes - Rozvíjajúce sa trhy
Otimização para sistemas de busca - Optimalizácia pre vyhľadávače
Página web - Webová stránka
País emergente - rozvojové krajiny
país - Štát
país estrangeiro - cudzej krajiny
país subdesenvolvido - rudimentárny krajiny
países - stáþ
pagamento antecipado - Zálohová platba
pagamento em dinheiro - hotovostná platba
Pagamentos - výplata
Paridade do poder de compra - Parita kúpnej sily
Patente - Patent
Per capita - na jedného obyvateľa
Pesquisa - výskum
Pessoa jurídica - Právnická osoba
planejamento - plánovanie
Pobreza - Chudoba
Política externa - Zahraničná politika
Política - politika
População - populatio
Portal - Portál
portfólio - portfólio
Posicionamento - umiestnenie
Preço - Cena
Privatização - Privatizácia
Procedimentos - procedúra
Processo - Proces
produção - produkcia
Produto - produkty
Produto interno bruto - Hrubý národný produkt
Promoção - Podpora
Propriedade intelectual - Duáevné vlastníctvo
Protocolo - Protokol
Publicidade - Reklamné programy
Qualidade - Kvalita
Rede - Sieť
Relações internacionais - Medzinárodné spojenie
Relações Públicas - Práca s verejnosťou
Religião - Náboženstvo
Rentabilidade - rentabilita
Representante - zástupca
risco - riziko
Saúde - Zdravie
Secretária executiva - sekretárka
segmentação - segmentation
Segurança - bezpeÄnosť
Seguro - Poistné
serviços - servis
Site - Webová lokalita
sobre - okolo
Técnicas - technika
Taxas - honorár
Tendências - tendencia
total - totálny
Transação - transakcia
transferência bancária - prenos
Transporte - Doprava
Transporte por gasoduto - potrubie
União aduaneira - Colná únia
União Africana - Africká únia
União Européia - Európa únia
URL - Uniform Resource Locator
Vantagem comparativa - komparatívnych výhod
Varejo - malom
Vendas - predaj
vendedor - predavač
vendedora - predavačka
Viajar - Cestovať
Voltar - zadný

Dicionário, Eslovaco (Eslováquia), Português (c) EENI- Escola de Negócios