Dicionário ioruba Português Comércio Exterior Nigéria

EENI Dicionário Negócios Internacionais

Glossário Português - ioruba - Comércio Internacional


Master International Business
Área - agbègbè ilê
Acordos - àdéhùn
Administração - ìyìn
Aeroporto - pápá bàlúù
Agregado familiar - agboléìdílé
Agricultura - nípa ìÿe àgbê
Alfândega - àÿà ìÿeìÿëdálëìwà búburúìlò
Alvo - apata
Ambiente - àyíkáàdúgbò
Arbitragem - gbígbôdídájôfúnìlàjàìlàníjà
Assinatura - àmí orúkô kíkô sínú ìwé láti fi ÿe ëríìfôwôsí
Associado - igbá-kejìçlêgbêçgbêçnìkejì çni
Banco Africano de Desenvolvimento - Áfríkà Development Bank
Banco Asiático de Desenvolvimento - Éÿíà Development Bank
Banco Interamericano de Desenvolvimento - Inter-Amëríkà Development Bank
Biblioteca - ìkójôpõ ìwé
Bilingual - lí èdè méjì
Brochura - ìwé ìpolówó
Campanha - papa nlaìgbà ogunÿá ogunÿá ötë
Catálogo - ìwé orúkôìwé ìpolówó ôjà
Chief executive officer - aláàga
cidade - ìlú
Cliente - oníbàárà
Comércio - iÿë òwò
Comerciante - oníÿòwòôlôjà
companhia - çgbê
Competição - ìjàdùìdíjeìje
Conclusão - ìparíìÿetánìpinnuòpinìgúnlëàgbálôgbábö
conhecimento - ôgbön êkö
Consultor - agbani nímörànapèròalámörànçnití nÿIÿê apèrò
Consumo - àmódi àìyáàrùn ëdöfúru jëdöjëdö
Contrato - ìpínhùnàdéhùnìpinnu
Convenção - àpéjôàÿà
Corporação - àjô
Costa - etí òkunagbègbèìgbèríko
Dívida - gbèsè
Definição - ìtumö oríkì
Departamento - apáìsösàkaaní
Desemprego - láláìníÿë löwö
destinatário - olùgbà
Direito - ìlànà
Diretório - ìwé ìlànà ìsìn
Distribuição - pínpín nkan ìpínfúnni ìfônká
Documento - ìwé ërí ìwé ìrídìí nkanìwé àÿç
Economia - ìtö ômôdé
Eletricidade - ìtànná
embalagem - àpótíagolo
Empréstimo - owó àwìn
Energia - agbáraokun-inúokunra
Estrada - õnà
estrangeiro - ti ìlú mìírànàjèjì
Estratégia - ëtàn
Estrutura - ìkôléönà
Executivo - ëkà aláÿ÷lágbára láti ÿèlúìÿèlú
Exemplo - àpçrçàwòÿeàwòrán
Exportação - ôjà tí a fi ránÿê sí ilëmíràn fún títà
Feiras -
ferramentas - ohun ônà ohun èlò
Ferroviário - ôgbà irin/igi ojú irin rélùwé
filial - êyà çgbë pàtàkì
Finanças - owó ìnáwó
Fotografias - àwòrán
Frete - çrù ôköçrù wíwo
Gás - Ẹfúùfù
Garantia - onígbowóërí
Geografia - ìwé ìkôni nípa àgbáyé
Gerente - olùpínfúnni
Global - ti àgbáyéti ilë gbogboti gbogbo ènìà
Glossário - ìwé àÿàjô õrõ
grupo - igbó kékeréigbó ÿuru
História - íwé ìtàn
Home - ìfihànìtôkasíàtôka àÿàyàn-öröàmì-àtôka
Importar - ìtumö pàtàkììtumö abênúìwàôjà òkèrè
Início - ibùgbé
Indústria - aápôniÿê oníÿòwò
Inflação - àfikún ìrékôjá
Informação - ìwífúnëkôìfisùn
Internacional - ti ìbálò láárín àwôn orílè èdè
Internet - Internet
Introdução - ìbërë ìweörö àsôÿájúìfihàn
Investimento - owó-ìpamôowó-ìlélëöÿô
Juro - owó èlé
Latim - Ede Latini
Liberdade - òmìniraàyèìjælá ìlúayélujára
Licença - fún ní ìwe
Linguagem - èdè
lista - ìwé àköjô orúkô
Livro - ìwé
Local - ti ibì kan
Mês - Osù
Métodos - ìlànàìwàìtò lêsçsçôná tí a fí ÿe nkan
Mapa - ìwé ìfõnàhàn
Marca - àmí ara ôjà títà
Mensagem - ìhìnöröiÿê rírán
Mercado - ôjà
Milhões - àádôta ökê
Militar - ti ogunológun
Moeda - owó nínáowó tákàdáìgbà ìsìsìyí
Mundo - ayéaráyé
Navio - ôkõ
Negócio - çjö tó kan ni
Notícias - ìhìn ìròhìn ìró làbárè ìgbúùró
Objetivos - láìÿõtún-láìÿòsì
Obrigação - ìwé àdéhùn ìsanwóìwé àdéhùn ÿiÿe õkan
Organização - çgbë ìkójô
país - ilê ìbí çniìlú
países - orílë èdè
pagamento em dinheiro - owó
Pagamentos - àdásan
Patente - àÿç ìtösí nìkan
Pesquisa - ìwá lí àwáríìwádìí
planejamento - wíwé èwé
Pobreza - òÿì tálákà ìhálé ìÿë ìtúlêjç
Política - oyè iÿë ìtöjú ìlú ètò ÿíÿe ètò aláÿç
População - iye aráàlú ìlú kan
Preço - iye
Procedimentos - ìtësíwájú ìrìn
Processo - ìgbésê
produção - ìmúwá
Produto - òpin iÿë
Promoção - ìsúnsíwájú
Publicidade - pípolówó
Qualidade - múyé
Religião - ìsìn êsìn
Rentabilidade - níbùkún
Representante - aÿojú-çniaÿoju
risco - ewuìdáwôléìdágbá
Secretária executiva - akõwé
segmentação - ìkékúròìrépé
Segurança - ìbôlôwô ewu
Seguro - ìmúdájúmímúdájúowó ìdábòbòìÿúra
serviços - ìranilôwôìÿe ìdánilóhùn
sobre - nípa ti
Técnicas - õnà ÿíÿe nkanàpçrçìroìmõàpéjúwe

Taxas - nájê
total - gbogbolákòótán
Transação - ìÿeêtö
Transporte - ÿí kúrò nílùú yö rékôjáÿe àríyá
União Africana - Áfríkà Union
Vantagem comparativa - Comparative àýfàní
Varejo - ôjà õkan wêwêàtútà
Vendas - ìta ôjà gbàýjo
vendedor - oníÿòwò
vendedora - oníÿòwò
Voltar - lëhìn

Dicionário, iorubá Nigéria, Português (c) EENI- Escola de Negócios